Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (Αυτισμός)

Εξειδικευμένη ατομική ή/και
ομαδική στήριξη παιδιών, εφήβων
και ενηλίκων που ανήκουν
στο φάσμα του αυτισμού.

Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (Αυτισμός)

Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα
είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο
που στοχεύει στην εκπαίδευση γονέων σε
δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με
τα παιδιά τους.

Ενημερώσου

Θ η σ έ ω ς 3 5 , Μ α ρ ο ύ σ ι , Α τ τ ι κ ή
info@elenilouvrou.gr
+ 3 0 6 9 3 6 6 6 1 1 5 0

Εγγραφείτε στο Newsletter

Social Media